Regulamin Konkursu "Podróżuj za darmo" - Wygraj darmowe bilety I

 1. Organizatorem konkursu jest PKS w Stalowej Woli S.A. 37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 30. 
 2. Konkurs trwa od 1.06.2016r. do odwołania.
 3. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „PODRÓŻUJ ZA DARMO”.
 4. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dn.19.11.2009r.o grach hazardowych (j.t.Dz.U.2016 poz 471.).
 5. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

II

 1. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać osoby fizyczne zwane dalej uczestnikami.
 2. Uczestniczyć w konkursie można po spełnieniu poniższych warunków:
  • dokonać zgłoszenia w konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dołączyć 4 paragony systematycznie zakupionych biletów miesięcznych.
  • zgłoszenie potwierdzone ważnymi paragonami, złożyć w kasie biletowej organizatora.
 3. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie.
 4. PKS w Stalowej Woli S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia nie spełniającego wymogów konkursu. W takim przypadku decyzja organizatora jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

III

 1. W finałowym etapie konkursu nagrody zdobędzie 7 uczestników.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  • 3 darmowe bilety na wszystkie linie organizatora przez 1 miesiąc, wskazany przez osobę nagrodzoną.
  • 4 darmowe bilety na dojazd do pracy lub szkoły przez 1 miesiąc, wskazany przez osobę nagrodzoną.

 

IV

 1. W celu prawidłowości organizacji i przebiegu konkursu, oraz dokonania wyboru zwycięzców PKS w Stalowej Woli S.A powoła komisję konkursową.
 2. W skład komisji wejdą osoby wytypowane przez organizatora.
 3. Wyłonienie zwycięzców konkursu, przez komisję po weryfikacji zgłoszeń nastąpi w drodze losowania w 15 dniu każdego miesiąca, począwszy od miesiąca czerwca w siedzibie organizatora.
 4. Informacja o przyznanych nagrodach zostanie przekazana zwycięzcom telefonicznie oraz na stronie internetowej organizatora.
 5. Sposób odbioru nagród zostanie uzgodniony ze zwycięzcami po losowaniu.
 6. Zwycięzca traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń, w przypadku gdy dane zawarte w kuponie zgłoszeniowym są błędne.
 7. Wyklucza się prawo przeniesienia nagrody na inne osoby, lub zamiany na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

V

 1. Każdy uczestnik może wnieść reklamację na adres organizatora listem poleconym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu, dotyczącej sposobu przeprowadzenia konkursu . Reklamacja powinna zawierać imię nazwisko dokładny adres osoby składającej reklamację, oraz jej dokładne uzasadnienie.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 7 dni od daty ich  otrzymania.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję konkursową. Decyzje komisji są ostateczne.

VI

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły w skutek zdarzeń, których organizator nie mógł przewidzieć i im zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

VII

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, oraz rozstrzygania kwestii spornych związanych z konkursem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, po zakończeniu danego miesiąca.
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne na wyrażenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r.o ochronie danych osobowych( j. t .Dz. U. 2015,poz.2135), wyłącznie do celów konkursu.
 4. Zebrane dane nie będą udostępnione dla innych odbiorców danych , z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Stacja Paliw | Cennik

       Monitorowana jakość