Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

                                                                     

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

z   siedzibą  w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30

zaprasza

uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania (w pięciu egzemplarzach) o tym czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

  1. Od biegłego rewidenta oczekujemy:

1) gotowości do obecności na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020  w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.

2)  gotowości do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii                  i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

3)   przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

  1. Oferta winna zawierać:

1)   Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru), wpis do rejestru biegłych rewidentów (zaświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (zaświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), informację  o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2)  Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa                                                    w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub posiedzeniach Rady Nadzorczej.

4)   Cenę (netto i brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

5)  Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania ustala się na dzień 31.03.2020r i 31.03.2021r., natomiast ostateczny termin przekazania dokumentów z przeprowadzonego badania (opinia i raport) ustala się na dzień 10.04.2020r. i 10.04.2021r.

6)   Wykaz podmiotów badanych przez oferenta w ostatnich trzech latach.

III. Kryteriami oceny ofert będą: cena wykonania usługi, doświadczenie i pozycja na rynku audytorskim,                                               znajomość przez rewidenta branży, w której działa Spółka, metody i terminy wykonania badania.

  1. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.
  2. Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki w terminie do 31.10.2019r. do godz. 14:00 na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A., ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020”.
  3. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dn. 05.11.2019r. w siedzibie Spółki.

VIII. Wszelkie informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać drogą telefoniczną pod nr tel.    15/842-58-11 wew. 20, lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

  1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

  1. O wynikach przeprowadzonego postępowania Rada Nadzorcza w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia powiadomi listem poleconym na zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkich oferentów, którzy brali udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

 

Stacja Paliw | Cennik

       Monitorowana jakość               

Znajdź na stronie

Serwis www.pksstwola.com.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie Czytaj wiecej..